J@done

เจดันน์ บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า
(J@done: Service Support By JAMOUR)

J@done ของเจมัวร์ (Jamour) เป็นการให้บริการต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง มีความชำนาญการ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการลูกค้าของเราด้วยใจ โดยมีบริการหลายด้าน ดังนี้

  • J@ บริการหลังการขาย (Customer Support)
  • J@ บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Technical Consulting)
  • J@ บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Consulting)
  • J@ บริการด้านวางระบบบัญชี งานบัญชี และตรวจสอบบัญชีและภาษี (Accounting, Auditing and Tax Planning)