Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เจมัวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เจมัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เจมัวร์”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการ “บริการ”เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” (“ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล”) อีกฝ่ายหนึ่ง

อย่างไรก็ดี เมื่อ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้ใช้บริการ เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” ถือว่า “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” เป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” ทุกประการ

 1. คำนิยาม
  1. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” หมายความถึง บริษัท เจมัวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เจมัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  3. “บริการ” หมายความถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน ของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ผลิตภัณฑ์ สินค้า ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน หมายถึง เจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร “เจมอร์” , เครื่องบันทึกเวลา J@time, เครื่องสแกนนิ้วเพื่อเข้าระบบและบันทึกเวลา J@scan, บริการจัดทำงานข้อมูลงานบุคคลและเงินเดือน J@dore, บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า J@done เป็นต้น
ข้อกำหนดในการให้บริการของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
 1. ข้อกำหนด
  1. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้ “บริการ" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ” ที่กำหนดเพิ่มเติมไว้
  2. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” สามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  3. ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” โดย “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” มีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” และ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  4. สำหรับ “บริการ” ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะนั้น ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป
  5. คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. การยอมรับข้อกำหนด
  1. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะไม่สามารถใช้บริการได้
  2. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” รับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” โดยปริยายนับจากที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  3. มิให้“ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” นำรายชื่อบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบ หรือ ปลอมแปลงรายชื่อเป็นบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว โดย “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ต้องจัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้ก่อน จึงจะนำรายชื่อเข้าสู่ “เจมอร์” ได้ ทั้งนี้การที่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” นำรายชื่อผู้ให้ความยินยอมเข้าสู่ “เจมอร์” ทาง “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ถือว่า “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้รับรองแล้วว่าได้จัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว และ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้ตกลงโดยปริยายว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการไม่รับทราบหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้
  4. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 3. การให้บริการโดย “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  1. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของ “บริการ” เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ทราบล่วงหน้า
  2. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” รายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” อื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ทราบหลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน
  3. การหยุด หรือการยกเลิกบริการ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้
  4. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” อาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
 4. การใช้บริการโดย “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล”
  1. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่องหากมีการร้องขอ
  2. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” รายอื่นนำเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
  3. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะไม่เข้า ใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นนอกจากช่องทางที่ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะได้รับอนุญาตจาก “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
  4. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
  5. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” อื่นอย่างไม่เป็นธรรมในทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะได้รับอนุญาตจาก “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
  6. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี
  1. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล”
 6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล”
  1. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  2. หากเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ทาง “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” จะทำให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลนั้นมีการประมวลผลที่สอดคล้องตามนโยบายส่วนบุคคลของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” เช่นเดียวกัน
 7. เนื้อหาในบริการ
  1. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” อาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
  2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น หรือมีสิทธิดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย
  3. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจาก “บริการ” ซึ่ง “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจาก รายการเนื้อหาที่ “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” สร้างขึ้น โดย “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” รายการเนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  5. หาก “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” ได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ใน “บริการ” ให้บุคคลอื่น “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำกับเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงต่อ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” ด้วย
 8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” หรือผู้ให้อนุญาตแก่ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  2. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”
  3. “ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล” จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ” โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก “เจมัวร์ หรือ ผู้ให้บริการ”