เครื่องบันทึกเวลา J@time (Time Scan J@time)

ระบบเครื่องบันทึกเวลา เพื่อลงเวลาพนักงานแบบ Real-time J@time
ลิทสิทธิ์หนึ่งเดียวของ กลุ่มบริษัท เจมัวร์
J@time By JAMOUR


ผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตู J@time สามารถรองรับการบันทึกเวลาได้หลายแบบตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีทั้งแบบ สแกนหน้า (Face Scan) สแกนใบหน้าที่รองรับการใส่แมส (Face Scan) สแกนฝามือ (Palm Scan) สแกนนิ้ว (Finger Scan) สแกนบัตร (Card Scan) ควบคุมการเข้า - ออกประตู (Access Control) และกล้องวรจร (CCTV) โดยเครื่องบันทึกเวลา J@time สามารถเชื่อมโยงกับเจมอร์โปรแกรม.บริหารงานบุคคล (JAMORE.HRM) ส่วนของระบบเวลาได้แบบทันที (Real Time)

FingerScan
J@time01.1

เครื่องสแกนนิ้ว

FingerScan
J@time01.1ID

เครื่องสแกนนิ้วและบัตร

FingerScan
J@time01.1AC

เครื่องสแกนนิ้วและควบคุมประตู

FingerScan
J@time01.1AC+ID

เครื่องสแกนนิ้ว บัตร และควบคุมประตู

FingerScan
J@time01.1HI

เครื่องสแกนนิ้ว และบัตร
รุ่นพรีเมี่ยม

FaceScan
J@time18FL

เครื่องสแกนหน้า นิ้ว และ บัตร
(100 หน้า)

FaceScan
J@time18FM

เครื่องสแกนหน้า นิ้ว และ บัตร
(1000 หน้า)

FaceScan
J@time18FH

เครื่องสแกนหน้า นิ้ว และ บัตร
(3000 หน้า)

FaceScan
J@time18AC

เครื่องสแกนหน้า นิ้ว บัตร และควบคุมประตู
(3000 หน้า)

FaceScan01FB
J@time01FB

เครื่องสแกนหน้า นิ้ว และบัตร
(3000 หน้า)

PalmScan
J@time6000

เครื่องสแกนหน้า ฝ่ามือ และ บัตร

PalmScan
J@time10000

เครื่องสแกนหน้า ฝ่ามือ และ บัตร

PalmScan
J@time6000AC

เครื่องสแกนหน้า ฝ่ามือ บัตร และควบคุมประตู

PalmScan
J@time10000AC

เครื่องสแกนหน้า ฝ่ามือ บัตร และควบคุมประตู