Jamore_ CustomerSupport Jamore_ CustomerSupport

เจมอร์โปรแกรม.สนับสนุนงานบริการลูกค้า
(Jamore.CUSTOMER SUPPORT)

เจมอร์โปรแกรม.สนับสนุนงานบริการลูกค้า (Jamore.CUSTOMER SUPPORT) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการหรือสนับสนุนการใช้งานบริการของลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบยั่งยืน


  • บันทึกความต้องการของลูกค้า
  • ตอบสนองความต้องการลูกค้า
  • ตรวจสอบประวัติความต้องการของลูกค้า