Jamore_PDPA Jamore_PDPA

เจมอร์โปรแกรม.จัดการข้อมูลผู้ติดต่อและตอบสนองพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Data Protection Act (Jamore.PDPA)

เจมอร์โปรแกรม.จัดการข้อมูลผู้ติดต่อและตอบสนองพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (Jamore.PDPA) เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการและจัดเก็บรักษาข้อมูลผู้ติดต่อในทุกมิติทุกหน่วยงาน สำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบันทึกและการใช้งานข้อมูลผู้ติดต่อให้กับทุกหน่วยงานขององค์กร เช่น ข้อมูลผู้มาเยือน (Visitor) ข้อมูลผู้มาติดต่อ (Contact) ข้อมูลพนักงาน (Employee) ข้อมูลลูกค้า (Customer) ข้อมูลผู้ขาย (Vendor) ข้อมูลผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ (Software User) และสามารถรองรับและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) ได้อีกด้วย รวมถึงยังสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารที่องค์กรต้องการจากผู้ติดต่อได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วนด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย และเจ้าของข้อมูลหรือผู้ติดต่อไม่ว่าจะเป็นในมิติของพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย ก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลของตนเองให้กับองค์กรได้ด้วยตนเอง (iService)


  • ข้อมูลผู้มาเยือน (Visitor)
  • ข้อมูลพนักงาน (Employee)
  • ข้อมูลลูกค้า (Customer)
  • ข้อมูลผู้ขาย (Vendor)
  • ข้อมูลผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ (Software User)