We Succeed Together

เราจะสำเร็จไปด้วยกัน
Complete All Digital Technology By J@mour

เราตั้งมั่นอยู่ในสากลทัศนะ โดยมุ่งหน้าสร้างซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีประสิทธิ์ภาพ และประสิทธิผล เพื่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างครอบคลุม

About Us

เจตนารมณ์

“เราจะสำเร็จไปด้วยกัน” (We Succeed Together) เป็นแนวทางหลักในการทำงาน เราตั้งใจคิดค้นวิธีการด้วยเทคโนโลยีอันร่วมสมัย “เจมัวร์” ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ"(Success) ดังนั้น “เจมัวร์” ในฐานะเพื่อนผู้ช่วยที่ยืนเคียงข้างลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีกระบวนการทำงานที่กระชับ ผลลัพธ์ถูกต้อง พร้อมประสานทุกขั้นตอนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว อันนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น และแตกต่าง เพื่อเป็นเครื่องมือ และเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะทางธุรกิจแด่ลูกค้าของเรา และตอบสนองถึงความร่วมยุคร่วมสมัยแห่งยุคของการจัดการงานเทคโนโลยียุคดิจิทัล (Complete All Digital Technology)

“เจมัวร์” มีเจตนารมณ์ที่จะตอบสนองลูกค้าด้วย ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเจตนารมณ์นี้จะสามารถผลักดันให้ “เจมัวร์” สามารถก้าวสู่ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำได้ และสิ่งสำคัญที่สุดที่อยู่ในเจตนารมณ์ของ “เจมัวร์” นั้นประกอบด้วยปรัชญาแห่งความพอใจ 2 ประการคือ

หนึ่งความพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ “เจมัวร์” ด้วยความเชื่อมั่น
สองความพอใจของเราต่อการทุ่มเทเพื่อผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ความพอใจทั้ง 2 ประการนี้ ต่างเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของเราทั้งคู่

 

เป้าหมาย

“เจมัวร์” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยการนำนวัตกรรม(Innovation) เทคโนโลยี(Technology) และสื่อสังคม(Social) อันร่วมสมัยมาสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทั้งยังคงพัฒนาการดำเนินการงานทุกด้านเพื่อสร้างประสิทธิภาพงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย คิดค้นหาวิธีการ และสร้างผลงานที่ดีเพื่อเข้าถึงลูกค้าของเรา “เจมัวร์” เชื่อมั่นในระบบการจัดการแบบใหม่ที่ร่วมสมัย ที่เกิดจากการผสมผสานและการประยุกต์ใช้เพื่อนำมาซึ่งความเหมาะสม ดังนั้นเราจึงพยายามสร้างรูปแบบการจัดการซึ่งเป็นการผสานวัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อนำ “เจมัวร์” ไปสู่การได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากทีมงานภายในองค์กร ลูกค้า หรือแม้กระทั่งสังคม และเรายังปรารถนาให้ทุกคนรู้สึกและรับรู้ได้ถึงความสุข ความพอใจที่ได้ทำงานร่วมกับเรา

Jamore

เจมอร์โปรแกรมบริหารจัดการงานองค์กร (JAMORE Enterprise Management Program) เจมอร์โปรแกรม (Jamore) เป็น โปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อบริหารจัดการงานองค์กร ในหลายมิติหรือหลายมุมมองสำหรับการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ขององค์กรลูกค้า โดยเจมอร์โปรแกรม (Jamore) มีการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อตอบสนองการใช้ให้สมยุคสมสมัยแห่งยุคดิจิทัลเทคโนโลยี โดย เจมอร์โปรแกรม (Jamore) มีหมวดซอฟต์แวร์ (Software Categories) เพื่อรองรับงานระบบของลูกค้า ดังนี้

Products

J@time

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตู
(J@Time: Time Scan and Access Control)

J@Scan

เครื่องสแกนนิ้วเพื่อเข้าระบบและบันทึกเวลา
(J@Scan: Fingerprint Scan)

Services

เรามีความชำนาญในด้านการบริการต่างๆ ด้วยประสบการณ์จะสามารถช่วยเหลือและบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ โดยบริการของเรามีบริการแด่คุณลูกค้าดังนี้

J@dore

เจดอร์ บริการจัดทำข้อมูลงานบุคคลและเงินเดือนครบวงจร
(J@dore: HR and Payroll Outsourcing Service)

J@done

เจดันน์ บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า
(J@done: Service Support By JAMOUR)

Reasons To Choose Jamore (By Jamour)

  • "เจมัวร์" มีประสบการณ์ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์

    "เจมัวร์" มีประสบการณ์ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ (Product & Software Development) และการบริการขึ้นระบบ (Implement System) มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จึงทำให้เรามีความชำนาญงานในด้านนี้ ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้าของเราให้มีความสำเร็จในการใช้งานสินค้า แล้วซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  • ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ ที่ทาง "เจมัวร์" พัฒนาขึ้นนี้ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆในประเทศ เรามีฐานลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ "เจมัวร์" มากกว่า 300 องค์กรนิติบุคคล (Clients) และมากกว่า 500,000 ผู้ใช้งาน (Users) ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ

  • ทีมงานเราผู้มีประสบการณ์ตรง ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความเต็มใจ แล้วด้วยความภาคภูมิใจที่เราเห็นลูกค้าเรา ประสบความสำเร็จ บรรลุผลแห่งการใช้ผลิตถัณฑ์ และซอฟต์แวร์ของเรา "เรารักลูกค้าดั่งเรารักตัวเอง (We Love Our Customer)"

Achievement

Achievement


ความสำเร็จของเรา คือ ลูกค้าของเราสำเร็จ สิ่งที่บ่งบอกชัดเจนถึงความสำเร็จของเราได้เป็นอย่างดี นั่นคือฐานลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ “เจมัวร์” มีมากกว่า 300 องค์กรนิติบุคคล (Clients) และมากกว่า 500,000 ผู้ใช้งาน (Users)

เรารักลูกค้าดั่งเรารักตัวเอง (We Love Our Customers)

ความภาคภูมิใจ : Our Pride

PowerOfGiving

ความภาคภูมิใจของ “เจมัวร์” ในการตอบแทนสังคม ด้วย “โครงการส่งใจถึงใจ” โดย “เจมัวร์” ได้จัดทำโครงการนี้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการให้ใช้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ “เจมัวร์”

Our Customer

DAI-ICHIPACKAGING CO., LTD
DAI-ICHIPACKAGING CO., LTD

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์


Exotic Food Public Company Limited
Exotic Food Public Company Limited

ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร อาหารพร้อมปรุง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่มผักผลไม้


Formica (Thailand) Co., Ltd.
Formica (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ผลิตแผ่นลามิเนทอัดแรงดันสูง


JVCKENWOOD Optical Electronics (Thailand) Co,.Ltd.

JVCKENWOOD Optical Electronics (Thailand) Co,.Ltd.

Kobelco Electronics Material (Thailand) Co., Ltd.
Kobelco Electronics Material (Thailand) Co., Ltd.

จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานบริการด้านซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์


Netone Network Solution Co., Ltd.
Netone Network Solution Co., Ltd.

การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


Plasess (Thailand) Co., Ltd.

Plasess (Thailand) Co., Ltd.

Safran Cabin Bangkok Co., Ltd.
Safran Cabin Bangkok Co., Ltd.

ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับอากาศยาน เครื่องยนต์จรวด ชิ้นส่วนยานอวกาศ เครื่องมือทางการทหาร


STB Textiles Industry Co., Ltd.

STB Textiles Industry Co., Ltd.

T.T.S. Engineerine (2004) Co., Ltd.
T.T.S. Engineerine (2004) Co., Ltd.

ธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง


Teijin (Thailand) Co., Ltd.
Teijin (Thailand) Co., Ltd.

ขายส่งและผู้ผลิตใยเทียมและใยสังเคราะห์


Golden Prize Canning Co., Ltd.
Golden Prize Canning Co., Ltd.

ผลิตอาหารกระป๋อง


Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd.
Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd.

ผลิตแป้งและเส้นหมี่


Honeywell Electronic Material (Thailand) Co., Ltd.

ผลิตชิ้นส่วนสำหรับชุดเซมิคอนดักเตอร์


Kibun (Thailand) Co., Ltd.

ผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่น


NBD Health Care Company Limited

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร และเวชสำอาง


Siam Fuji Ware 1988 Co., Ltd.

Corporate Team

Our team has experience, have expertise can help support and serve our customers.

MGT

Management

วางแผน จัดการองค์กร จัดการทรัพยากรองค์กร ควบคุม ประสาน ผลักดัน และดูแลให้ปัจจัยทุกด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า องค์กร และพร้อมดำเนินการคืนสิ่งดี มีประโยชน์แด่สังคม ทุกอย่างอย่างรอบด้าน

SM

Sale and Marketing

นำเสนอ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

CS

Customer Service

บริการลูกค้า ฝึกอบรม ออกแบบระบบ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ

SE

Software Engineer

วิจัย สร้างสรรค์ ออกแบบ ผลิต พัฒนา ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า

Contact Information

Location:

80/66-67 Krung Thep Kritha Rd., Thap Chang, Saphan Sung, Bangkok 10250 Thailand